$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Pályázati felhívás óvodavezető munkakör betöltésére
Gáspár Tivadar, 2017-12-19
Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai és Intézményfenntartó Társulása a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető)munkakör betöltésére. A pályázati felhívás teljes szövege bővebb híreink alatt olvasható.
Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai és Intézményfenntartó Társulása a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. február 1-től 2023. január 31-ig szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Arany János utca 9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közös igazgatású köznevelési intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata a többcélú intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodás és bölcsődés korú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, illetve nevelése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Főiskola, óvodapedagógus,  jogszabályban meghatározott - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás  Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete szerint A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz  végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata  szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok  az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsolnai Zoltán társulási tanács elnöke nyújt, a 0630/9377333 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai és Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.  Személyesen: Zsolnai Zoltán társulási tanács elnöke, Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi utca 11. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-ban, valamint a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. A vezetői megbízásról Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testületeinek véleményének kikérését követően Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt, aki a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Oktatási Közlöny - 2017. december 15.  www.vasszecseny.hu - 2017. december 15.  Vasszécseny és Tanakajd Községek önkormányzati hirdetőtáblái - 2017. december 15.
videri.hu