$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Választási tájékoztató
Gáspár Tivadar, 2019-04-01
Tisztelt Választópolgárok! Dr. Áder János köztársasági elnök úr határozatával az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontját 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki. A választásról szóló tájékoztató bővebb híreink között olvasható.
Tisztelt Választópolgárok! Dr. Áder János köztársasági elnök úr határozatával az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontját 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki. Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni; továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcímük. 2014. évi országgyűlési választások tudnivalói A VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2019. április 5-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet. A szavazóköri névjegyzék 2019. május 24-én 16.00 óráig tekinthető meg a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11., Tel.: (94) 377-001, Fax: (94) 577-381, e-mail: avamos@vasszecseny.hu) a Helyi Választási Irodában, illetve a Hivatal Kirendeltségén (9766 Rum, Béke u. 3. Tel.: 94/579-018, Fax: 94/579-018, E-mail: rum@savaria.hu) ügyfélfogadási időben. Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. 1. Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2019. május 17-én 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. 2. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár • legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja, • legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. Az átjelentkezés személyesen ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán, illetve a Hivatal rumi Kirendeltségén. 3. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazó-helyiségbe attól a Helyi Választási Irodától, amelynek szavazóköri névjegyzékén szerepel mozgóurnát kérhet. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a) a Helyi Választási Irodához • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig, • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy • 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig, b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani. A mozgóurna iránti kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet kérni. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 12 óráig be kell érkeznie. 4. A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Helyi Választási Irodához, illetve a Hivatal Kirendeltségéhez kell benyújtani 2019. május 24-én 16.00 óráig. A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választó- polgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után. VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2019. május 27-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját, az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. május 27-től 2019. május 31-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. VÁLASZTÁSI KAMPÁNY A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart. Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. 2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható. 2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. május 26-án nem léphet be. SZAVAZÁS Szavazni a szavazás napján, 2019. május 26-án 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet. Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 001. számú szavazókörben (Polgármesteri Hivatal 9762 Tanakajd, Templom u. 24.) lehet. A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2019. május 24-én 16 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: o lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy o lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy - 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély. Szavazni csak egy listára lehet. Minden szavazókörben a szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólap kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe. A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. (+ vagy X). HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8.§ (1) bekezdés gb) alpontja alapján a Vasszécsenyi Helyi Választási Irodáról (a továbbiakban: HVI) az alábbi tájékoztatást adom: A HVI vezetője: Gáspár Tivadar jegyző A HVI vezető jogi helyettese: Németh Tiborné aljegyző Tel.: 94/377-001, 94/579-018 Fax: 94/577-381, 94/579-019 E-mail: tgaspar@vasszecseny.hu A HVI hivatali helyiségei: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. Községháza Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Rumi Kirendeltsége 9766 Rum, Béke utca 3. Művelődési ház Vasszécseny, 2019. március 12. Gáspár Tivadar jegyző, HVI vezető
videri.hu